کلیه امکانات تشخیصی فوق تخصصی شامل اندوسکپی بینی، سینوس و حنجره و همچنین میکروسکوپ معاینه و جراحی گوش و الکتروکوتر، و همراه با استفاده از یونیت پیشرفته گوش و گلو بینی “هاین من” آلمان این امکان را دراختیار دارد تا در معاینه، تشخیص ودرمان هرچه صحیحتر و دقیقتر بیماران به بهترین نحو و آنچنان که شایسته است ، خدمت رسانی شود